Rechten van betrokkene

Koo verzamelt om allerlei redenen persoonsgegevens van u. Hierbij moet Koo zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens deze wet en onze Privacyverklaring.

Als we persoonsgegevens van u verzamelen, bent u ‘betrokkene’. U hebt verschillende rechten. Hiermee hebt en houdt u grip op de informatie die anderen van u verzamelen. Hieronder leggen we de verschillende rechten die u hebt uit.

Uw rechten zijn:

 • Recht van inzage
 • Recht van correctie van uw gegevens
 • Recht op verwijdering van uw gegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op bezwaar

Recht van inzage

U kunt nagaan welke persoonsgegevens Koo van u verwerkt. Dit kan door een kopie hiervan aan te vragen bij de gemeente. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wat er met uw gegevens gebeurt. En ook of Koo de juiste gegevens van u verwerkt en voor de juiste doelen.

Het recht van inzage geldt alleen voor uw eigen gegevens en niet voor die van iemand anders. Bent u jonger dan zestien jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek tot inzage doen.

In bepaalde gevallen mag Koo een vergoeding vragen voor de administratiekosten. Bijvoorbeeld als u meer kopieën wilt en bij onredelijke, herhaaldelijke en/of excessieve verzoeken.

Recht van correctie

Vindt u onjuistheden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn. U kunt geen gegevens laten corrigeren in openbare registers die bij een wet horen. Denk aan de Basisregistratie Personen (BRP).

Eventuele indrukken van de medewerker van de gemeente, meningen of conclusies hoeven we niet aan te passen. Wel kunnen we deze, als u dit wilt, aanvullen met uw persoonlijke zienswijze.

Recht van verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw gegevens. Dit doen we alleen als:

 • de gegevens onjuist zijn, of;
 • onvolledig zijn voor het doel waarvoor we de gegevens verzamelen, of;
 • deze niet van belang zijn, of;
 • we deze in strijd met de wet verwerken.

U moet in uw verzoek duidelijk aangeven welke gegevens u wilt laten verwijderen en waarom.

Wijzigt of verwijdert Koo uw persoonsgegevens? Dan geven we deze wijziging of verwijdering ook door aan partijen die de gegevens kregen. In samenwerkingen passen we dus niet alleen de gegevens in de eigen database aan. We doen dit ook bij de andere partners. Dit hoeven we niet te doen als deze kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning van Koo kost.

U kunt geen gegevens laten verwijderen die in openbare registers staan die bij een wet horen. Denk aan de Basisregistratie Personen (BRP).

Dit kan ook niet als we de gegevens op basis van de wet moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms kunt u de verwerking die Koo doet, beperken. Dit kan alleen in een van de volgende situaties:

 • Als u aangeeft dat de persoonsgegevens niet juist zijn. In de periode dat Koo de juistheid van de persoonsgegevens controleert, mogen wij die gegevens niet gebruiken. Dit geldt totdat wij een beslissing hebben genomen;
 • Als u de verwerking onrechtmatig vindt, maar niet wilt dat we de persoonsgegevens wissen. Dan kunt u een recht op beperking van de verwerking vragen. De persoonsgegevens blijven dan wel opgeslagen en voor u bereikbaar;
 • Als u de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een juridische procedure of vordering;
 • Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Terwijl u wacht op de uitkomst moeten we de gegevensverwerking beperken. Dit gaat automatisch en hoeft u niet apart aan te vragen.

Recht op dataportabiliteit

Dit houdt in dat u het recht hebt om persoonsgegevens te krijgen die een organisatie van u heeft. U kunt de organisatie ook vragen om deze gegevens door te geven aan een andere partij. Kortom, het recht om gegevens te mogen overdragen naar een andere organisatie.

Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor digitale gegevens die we geautomatiseerd verwerken. Het gaat dus niet om papieren dossiers. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben verwerkt óf verwerken. Dit om een overeenkomst met u uit te voeren. In veel van de taken en dienstverlening is hier geen sprake van

Verwerken wij uw persoonsgegevens wel digitaal op basis van uw toestemming of een overeenkomst? Dan kunt u een verzoek indienen. Wij beoordelen uw verzoek. Daarna zorgen we ervoor dat u de gegevens krijgt. U krijgt ze op een manier dat u ze makkelijk met een andere organisatie kunt delen. Dit kunnen wij ook voor u doen als u dit wilt.

Recht van bezwaar

U kunt altijd bezwaar indienen tegen een verwerking van uw persoonsgegevens die Koo doet. Ook mag u bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming. Dus zonder dat een mens een beslissing neemt. Hieronder valt ook profilering.

Dient u een bezwaar in tegen een verwerking van uw persoonsgegevens? Dan maken wij als Koo een afweging. Daarbij wegen wij de belangen van Koo voor de verwerking af tegen uw rechten.

Een verzoek indienen

Wilt u een verzoek indienen?
Stuurt u dan een brief.

Contactgegevens:
Gemeente ’s-Hertogenbosch/Koo
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Houdt u daarbij rekening met het volgende:

 1. Vaststellen identiteit: We moeten zeker weten dat u degene bent die om correctie van uw eigen persoonsgegevens vraagt. Wij controleren uw identiteit dus. Hiervoor kunt u bij het verzoek een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs voegen. U moet de foto en het BSN doorstrepen. Bent u jonger dan zestien jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek tot verwijdering doen.
 2. Termijn: Na ontvangst van uw verzoek controleren we uw identiteit. We laten onze beslissing binnen een maand aan u weten. Gaat het om een uitgebreid verzoek? Dan kunnen we deze termijn éénmalig met maximaal 2 maanden verlengen.
 3. Voorwaarden per verzoek: Voor ieder verzoek gelden nog de volgende voorwaarden:
  1. Verzoek tot inzage: u moet duidelijk in uw verzoek zetten in welke gegevens u inzage wilt.
  2. Verzoek tot correctie: moet in uw verzoek duidelijk zetten welke gegevens u wilt laten corrigeren of aanvullen en waarom. We voeren een eventuele correctie zo snel mogelijk door.
  3. Verzoek tot verwijdering: u moet in uw verzoek duidelijk zetten welke gegevens u wilt laten verwijderen en waarom. Is besloten om de persoonsgegevens te verwijderen? Dan gebeurt dit zo snel mogelijk.
  4. Verzoek tot beperking: u moet in uw verzoek zetten op welke gegevens u de beperking wilt en waarom. Kennen we uw verzoek toe? Dan voeren we de beperking zo snel mogelijk door.
  5. Verzoek van dataportabiliteit: u moet in uw verzoek zetten of u deze gegevens zelf wilt ontvangen. Wilt u dat we het bestand aan een andere organisatie sturen? Geeft u dan duidelijk aan naar welke organisatie en eventueel de contactpersoon. Houdt u er rekening mee dat we dit maar in sommige gevallen doen vanwege de taken van Koo.
  6. Verzoek van bezwaar: u moet in uw verzoek duidelijk zetten tegen welke verwerking van gegevens u bezwaar maakt en waarom. Kennen we uw bezwaar toe> Dan herstellen we de verwerking zo snel mogelijk of zetten deze stop.